خریداران به همراه کتاب زیر ...
رضا آتش فراز (مترجم)، اقبال شاکری (مترجم)، مجتبی حسینعلی پور (مقدمه) رضا آتش فراز (مترجم)
ناشر: آدینه - 1393
100000 ریال 70000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
علی کیوانلو (مترجم)، رضا آتش فراز (مترجم)، حمید رضا مفتخری (مترجم) علی کیوانلو (مترجم)
ناشر: آدینه - 1396
مجید فراهانی، امیرحسین خامنه، فریدون فرداد مجید فراهانی
ناشر: آریانا قلم - 24 فروردین، 1393
احمد برجی، وحید برادران، پیمان زندی احمد برجی
ناشر: آدینه - 1396
محسن ذکایی آشتیانی (مترجم)، سیامک حاجی یخچالی (مترجم) محسن ذکایی آشتیانی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1390
محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) محسن ذکایی آشتیانی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1392
ناصر طاعتی (مترجم)، حمید رضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، سید داوود خاتمی نژاد (مترجم) ناصر طاعتی (مترجم)
ناشر: آدینه - دی، 1394
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
رضا فلسفی (مترجم)، محمد حسین صبیحه (مترجم) رضا فلسفی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1393
جان تاونسند، پل دوناوان، محمدرضا فرشیدنژاد (مترجم) جان تاونسند
ناشر: آدینه - 16 فروردین، 1385