خریداران به همراه کتاب زیر ...
علی محمد حاضری، افسانه دژبان گوی علی محمد حاضری
ناشر: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی - 1381
12000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
گرانت کوپر، شهرام آهنجان (مترجم)، هادی عبدی (مترجم)، نبی شمسایی (مترجم) گرانت کوپر
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - 1388
عبدالستار قمری عبدالستار قمری
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - بهمن 1386
شهین سبحانی، فهیمه خیردوش شهین سبحانی
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - مهر 1386
استیون ریچلن، فاطمه عسکریان (مترجم)، آرمین کوشا (مترجم)، حسین عمادی (ویراستار) استیون ریچلن
ناشر: آبزیان - اردیبهشت 1386
ابوالفضل امیردیوانی (مترجم)، شادی رشوند (مترجم) ابوالفضل امیردیوانی (مترجم)
ناشر: آبزیان - اردیبهشت 1386
علی کیانی نظرلو (مترجم)، مهران نقیبی (مترجم)، دکتر محمد حسین عبدکریمی (زیرنظر) علی کیانی نظرلو (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - 1394
مهناز نخعی، محمدرضا رازقی (ویراستار) مهناز نخعی
ناشر: آییژ - بهمن 1389
ترایان استویانوویچ، نسرین جهانگرد (مترجم)، مینا لطفی (ویراستار) ترایان استویانوویچ
ناشر: فضا (وابسته به موسسه علمی و فرهنگی فضا) - شهریور 1386
نورالدین گودرزیان نورالدین گودرزیان
ناشر: مهکامه - بهمن 1385