خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: دانژه - تیر 1396
1400000 ریال 1260000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رولو می، مهین میلانی (مترجم) رولو می
ناشر: دانژه - آبان 1401
رولو می، سپیده حبیب (مترجم) رولو می
ناشر: دانژه - تیر 1402
کارل گوستاو یونگ، ابوالقاسم اسماعیل پور (مترجم) کارل گوستاو یونگ
ناشر: شرکت نشر قطره - اردیبهشت 1403
مارتین.ای.پی سلیگمن، امیر کامکار (مترجم) مارتین.ای.پی سلیگمن
ناشر: روان - 1400
حسین لطف آبادی حسین لطف آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
پروین کدیور، سوسن سیف، رضا کرمی نوری پروین کدیور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - بهمن 1393
شرلی لارکین، محمدحسین عبداللهی (مترجم) شرلی لارکین
ناشر: آییژ - آذر 1396
اسحق رحیمیان بوگر، حسین شازه اسحق رحیمیان بوگر
ناشر: دانژه - آبان 1396