خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمدسهیل طقوش، حجت الله جودکی (مترجم)، رسول جعفریان (ویراستار) محمدسهیل طقوش
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 24 مهر 1399
400000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سیدجعفر شهیدی سیدجعفر شهیدی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 2 اسفند 1401
محمدعلی چلونگر محمدعلی چلونگر
ناشر: دانشگاه اصفهان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - تیر 1397
محمدجواد مشکور محمدجواد مشکور
ناشر: اشراقی - 20 اسفند 1398
ناشر: دلیل ما - 25 خرداد 1399
حسین مفتخری حسین مفتخری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 مهر 1398
عبدالمجید نعنعی، محمد سپهری (مترجم) عبدالمجید نعنعی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 28 تیر 1399
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - اردیبهشت 1397
عبدالله ناصری طاهری عبدالله ناصری طاهری
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 7 دی 1393
پروین ترکمنی آذر (مترجم) پروین ترکمنی آذر (مترجم)
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1386