خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: دلیل ما - 1 اسفند 1399
2000000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: دلیل ما - 6 شهریور 1399
ناشر: علم - 10 خرداد 1393
سیداحمدرضا خضری سیداحمدرضا خضری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 26 شهریور 1398
التون دانیل، مسعود رجب نیا (مترجم) التون دانیل
ناشر: علمی و فرهنگی - 1383
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: علم - 17 آذر 1400
حسن ابراهیم حسن، ابوالقاسم پاینده (مترجم)، محمود علمی (ویراستار) حسن ابراهیم حسن
ناشر: بدرقه جاویدان، جاویدان - 30 آبان 1389
شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1 آذر 1393
ناشر: دانشگاه اصفهان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان 1395
یرواند آبراهامیان، کاظم فیروزمند (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر مرکز - 22 تیر 1400