خریداران به همراه کتاب زیر ...
استیون هاوکینگ استیون هاوکینگ
ناشر: انتشار - 23 بهمن 1398
600000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
استیون ویلیام هاوکینگ، محمدرضا محجوب (مترجم) استیون ویلیام هاوکینگ
ناشر: شرکت سهامی انتشار، حریر - 20 مهر 1398
لئونارد ملودینو، استیون هاوکینگ لئونارد ملودینو
ناشر: فاطمی - خرداد 1397
ورنر هایزنبرگ ورنر هایزنبرگ
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 28 اسفند 1397
بیل برایسن بیل برایسن
ناشر: مازیار - 13 مرداد 1399
لوسی هاوکینگ، استیون ویلیام هاوکینگ، محمد اکبرپور (مترجم)، محمدحسین پورعباس (مترجم)، امیرحسین فرجادنسب (مترجم) لوسی هاوکینگ
ناشر: سبزان - 17 دی 1398
ماکس بورن، هوشنگ گرمان (مترجم)، محمود اسراری (ویراستار) ماکس بورن
ناشر: علمی و فرهنگی - 18 تیر 1385
ولفگانگ ریندلر، رضا منصوری (مترجم)، حسین معصومی همدانی (مترجم) ولفگانگ ریندلر
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 12 بهمن 1390
استیون هاوکینگ، لئونارد ملودینو، سارا ایزدیار (مترجم)، علی هادیان (مترجم) استیون هاوکینگ
ناشر: مازیار - 13 مرداد 1399