خریداران به همراه کتاب زیر ...
فرهاد قاسمی فرهاد قاسمی
ناشر: میزان - 1 بهمن 1399
850000 ریال 765000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رضا موسی زاده رضا موسی زاده
ناشر: میزان - 13 شهریور 1401
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 21 اسفند 1400
ناشر: قومس - 17 مهر 1399
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 فروردین 1400
رضا موسی زاده، محبوبه مباشری (ویراستار) رضا موسی زاده
ناشر: میزان - 3 آبان 1400
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 فروردین 1400
احمد ساعی، مهدی عباسی (ویراستار) احمد ساعی
ناشر: قومس - 1394
ناشر: میزان - 7 فروردین 1401
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 21 اسفند 1400