خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 30 تیر 1399
150000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ماکس وبر، مصطفی عمادزاده (مترجم) ماکس وبر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 30 آذر 1399
داویدامیل دورکم، علیمحمد کاردان (مترجم) داویدامیل دورکم
ناشر: دانشگاه تهران - 12 اسفند 1398
ماکس وبر، پریسا منوچهری کاشانی (مترجم)، عبدالکریم رشیدیان (مترجم) ماکس وبر
ناشر: علمی و فرهنگی - 1399
محمدعلی کاتوزیان محمدعلی کاتوزیان
ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی، موسسه انتشارات امیرکبیر - 28 بهمن 1401
ماکس وبر، احمد تدین (مترجم)، سیدعلاء الدین طباطبایی (ویراستار) ماکس وبر
ناشر: هرمس - 1394
سیداحمد موثقی(به اهتمام) سیداحمد موثقی(به اهتمام)
ناشر: دانشگاه تهران - 1399
ناشر: جامی - دی 1394
ماکس وبر ماکس وبر
ناشر: نشر مرکز - 5 اسفند 1398
دیوید فریزبی، شهناز مسمی پرست (مترجم) دیوید فریزبی
ناشر: ققنوس - 1 تیر 1393