خریداران به همراه کتاب زیر ...
جورج گلن کمرون، حسن انوشه (مترجم) جورج گلن کمرون
ناشر: علمی و فرهنگی - 1396
140000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
عادل ابراهیمی لویه، منصور کیایی (ویراستار)، نازنین خلخالی (ویراستار) عادل ابراهیمی لویه
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 8 بهمن 1384
سیف الله کامبخش فرد سیف الله کامبخش فرد
ناشر: ققنوس - 21 بهمن 1392
پیمان متین (مترجم)، احسان یارشاطر(زیرنظر)، علی بلوکباشی(مقدمه) پیمان متین (مترجم)
ناشر: امیرکبیر - آذر 1396
ناشر: دانشگاه اصفهان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان 1395
جان کرتیس، آذر بصیر (مترجم)، پیمان متین (ویراستار) جان کرتیس
ناشر: امیرکبیر - 21 مرداد 1392
حسین مفتخری، حسین زمانی حسین مفتخری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 14 مهر 1392
رومن گیرشمن رومن گیرشمن
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 20 آبان 1399
رومن گیرشمن، محمد معین (مترجم) رومن گیرشمن
ناشر: معین - 28 بهمن 1388
ویلیام جیمز دورانت، شهاب الدین عباسی (مترجم) ویلیام جیمز دورانت
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 16 اردیبهشت 1401