خریداران به همراه کتاب زیر ...
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جان دبلیو کرسول، علیرضا کیامنش (مترجم) جان دبلیو کرسول
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - 9 آبان 1401
ویکی پلانو کلارک، جان دبلیو کرسول، علیرضا کیامنش (مترجم)، جاوید سرابی (مترجم) ویکی پلانو کلارک
ناشر: آییژ - 2 دی 1400
جان دبلیو کرسول، حسن دانایی فرد (مترجم)، علی صالحی (مترجم) جان دبلیو کرسول
ناشر: کتاب مهربان نشر - 26 شهریور 1396
انسلم استراوس، جولیت کربین، ابراهیم افشار (مترجم) انسلم استراوس
ناشر: نشر نی - 24 مرداد 1401
ناشر: دیدار - 24 خرداد 1401
ناشر: آگاه - 15 اردیبهشت 1400
حسن دانایی فرد، سیدحسین کاظمی، احسان مقصودی (ویراستار) حسن دانایی فرد
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 15 آبان 1390
محمدرضا ذوالفقاریان، میثم لطیفی (مترجم) محمدرضا ذوالفقاریان
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 7 آذر 1390
جان دبلیو کرسول، حسن دانایی فرد (مترجم)، علی صالحی (مترجم) جان دبلیو کرسول
ناشر: کتاب مهربان نشر - 26 شهریور 1396