خریداران به همراه کتاب زیر ...
غلامعلی حاتم، زهرا جلال زاده (ویراستار) غلامعلی حاتم
ناشر: دانشگاه پیام نور - 27 اردیبهشت 1399
460000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
غلامعلی حاتم، الیاس صفارزاده (ویراستار) غلامعلی حاتم
ناشر: دانشگاه پیام نور - 9 دی 1399
غلامعلی حاتم، مهدی حسینی (ویراستار) غلامعلی حاتم
ناشر: دانشگاه پیام نور - 14 اسفند 1398
حبیب الله آیت اللهی حبیب الله آیت اللهی
ناشر: بین المللی الهدی - 1389
غلامعلی حاتم، مهدی حسینی، مریم السادات آراسته (ویراستار) غلامعلی حاتم
ناشر: دانشگاه پیام نور - 11 خرداد 1399
حسن بلخاری قهی حسن بلخاری قهی
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر - آذر 1394
محمدیوسف کیانی محمدیوسف کیانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 27 خرداد 1399
رویین پاکباز رویین پاکباز
ناشر: زرین و سیمین - مرداد 1398
ریچارد اتینگهاوزن، الگ گرابر ریچارد اتینگهاوزن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 31 تیر 1399
تامس آرنولد، یوگومونره دوویلار تامس آرنولد
ناشر: مولی - خرداد 1394