خریداران به همراه کتاب زیر ...
ادوارد کلر، دانیل بوتکین، عبدالحسین وهاب زاده (مترجم) ادوارد کلر
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد - مهر 1394
250000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
کنت وات، عبدالحسین وهابزاده (مترجم) کنت وات
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 1393
مجید مخدوم فرخنده مجید مخدوم فرخنده
ناشر: دانشگاه تهران - 27 مرداد 1399
مینو دبیری مینو دبیری
ناشر: اتحاد - 1392
محمدرضا اردکانی محمدرضا اردکانی
ناشر: دانشگاه تهران - 17 بهمن 1401
مجید مخدوم فرخنده، علی اصغر درویش صفت، هورفر جعفرزاده، عبدالرضا مخدوم مجید مخدوم فرخنده
ناشر: دانشگاه تهران - 1392
جورج تایلر میلر، مجید مخدوم فرخنده (مترجم) جورج تایلر میلر
ناشر: دانشگاه تهران - 20 شهریور 1392
ان.بی دیویس، جان کربز، عبدالحسین وهابزاده (مترجم) ان.بی دیویس
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 3 فروردین 1400
مجید عرفان منش، مجید افیونی مجید عرفان منش
ناشر: ارکان دانش - 8 بهمن 1390
اسکندر فیروز اسکندر فیروز
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - بهمن 1394