خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمود سریع القلم محمود سریع القلم
ناشر: فرزان روز - 1392
2000000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
احمد ساعی احمد ساعی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر 1400
اندرو لینکلیتر، اسکات برچیل، روح اله طالبی آرانی (مترجم)، حمیرا مشیرزاده (مترجم) اندرو لینکلیتر
ناشر: میزان - 1400
حمیرا مشیرزاده حمیرا مشیرزاده
ناشر: سمت - 1401
حاتم قادری حاتم قادری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
صادق زیبا کلام صادق زیبا کلام
ناشر: روزنه - آبان 1401
محمود سریع القلم محمود سریع القلم
ناشر: نشر و پژوهش فرزان روز - مهر 1400
عبدالرحمن عالم عبدالرحمن عالم
ناشر: نشر نی - شهریور 1402
رندال.جی هولکم، محسن رنجبر (مترجم) رندال.جی هولکم
ناشر: دنیای اقتصاد (وابسته به شرکت دنیای اقتصاد تابان) - اسفند 1400
محمد امجد محمد امجد
ناشر: سمت - اسفند 1399