خریداران به همراه کتاب زیر ...
نیکلاس رویل نیکلاس رویل
ناشر: نشر مرکز - 29 بهمن 1398
560000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سایمون مالپاس سایمون مالپاس
ناشر: نشر مرکز - 17 فروردین 1394
ژیل دلوز، نیکو سرخوش (مترجم) ژیل دلوز
ناشر: نشر نی - 1394
محمد ضیمران محمد ضیمران
ناشر: هرمس - 28 آبان 1392
فردریک جیمسون، مجید محمدی (مترجم)، فرهنگ رجایی (مترجم)، فاطمه گیوه چیان (مترجم) فردریک جیمسون
ناشر: هرمس - 7 اسفند 1390
ویلهلم دیلتای ویلهلم دیلتای
ناشر: ققنوس - فروردین 1395
رابرت الکس جانسون، سیمین موحد (مترجم) رابرت الکس جانسون
ناشر: ماز - 29 اردیبهشت 1399
رنه دکارت رنه دکارت
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 1 اردیبهشت 1394
کارل یاسپرس، میرعبدالحسین نقیب زاده (مترجم) کارل یاسپرس
ناشر: کتابخانه طهوری - 10 دی 1390
زیگموند فروید، محمد مبشری (مترجم) زیگموند فروید
ناشر: ماهی - 25 مرداد 1399