خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمدمهدی پرهیزگار، روح الله حسینی محمدمهدی پرهیزگار
ناشر: دانشگاه پیام نور - 19 مهر 1400
470000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جمشید پژویان، فرهاد خدادادکاشی، یگانه موسوی جهرمی جمشید پژویان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 2 اسفند 1401
عادل آذر، منصور مومنی عادل آذر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 مرداد 1401
لطف الله فروزنده دهکردی، محمدتقی امینی، صمد خبازباویل، محمد حکاک (ویراستار) لطف الله فروزنده دهکردی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 18 تیر 1401
ناشر: دیدار - 24 خرداد 1401
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 19 اسفند 1400
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 8 اسفند 1401
اندرو مک لنان، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، سیدعلیرضا هاشمی (مترجم)، محمود قادری (مترجم)، مهناز خسروی (ویراستار) اندرو مک لنان
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 9 مرداد 1398
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 اسفند 1401
جمشید سالار، زین العابدین رحمانی (ویراستار) جمشید سالار
ناشر: دانشگاه پیام نور - 5 دی 1400