خریداران به همراه کتاب زیر ...
دانیلین لوزیک، سعید معیدفر (مترجم) دانیلین لوزیک
ناشر: امیرکبیر - 2 دی 1398
290000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ارل رابینگن، مارتین واینبرگ، رحمت الله صدیق سروستانی (مترجم) ارل رابینگن
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 12 مهر 1401
برنهارد شفرس، کرامت الله راسخ (مترجم) برنهارد شفرس
ناشر: نشر نی - 13 شهریور 1400
تیم دیلینی، بهرنگ صدیقی (مترجم) تیم دیلینی
ناشر: نشر نی - 21 اسفند 1400
محمدسعید ذکایی محمدسعید ذکایی
ناشر: آگه - 7 دی 1400
محمدجواد زاهدی مازندرانی محمدجواد زاهدی مازندرانی
ناشر: مازیار - اردیبهشت 1397
محمدجواد زاهدی مازندرانی محمدجواد زاهدی مازندرانی
ناشر: مازیار - اردیبهشت 1397
جیمز کرون، مهرداد نوابخش (مترجم) جیمز کرون
ناشر: موسسه انتشارات جامعه پژوهان سینا - 23 آبان 1390
دانکن کرامر، امیر ملکی (مترجم)، یحیی علی بابایی (مترجم) دانکن کرامر
ناشر: دانشگاه تهران - 2 خرداد 1400
الکساندر کاتبرت، رضا بصیری مژدهی (مترجم)، حمیده فرهمندیان (مترجم) الکساندر کاتبرت
ناشر: طحان - 3 خرداد 1391