خریداران به همراه کتاب زیر ...
ادوارد دوبونو، مزدا صدری افشار (مترجم)، نسترن حکمی (ویراستار) ادوارد دوبونو
ناشر: کتاب آمه - 1390
100000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ادوارد دوبونو، آذین ایزدی فر (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: پیک بهار - 1395
ادوارد دوبونو، احمد نویدی (مترجم)، محمود شیخان (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: پیک بهار - 1389
ادوارد دوبونو، مرجان فرجی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: جوانه رشد - 1392
ادوارد دوبونو، مرتضی نادری دره شوری (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: پژواک - 25 اسفند 1399
ادوارد دوبونو، ملک دخت قاسمی نیک منش (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: اختران، آمه - 12 تیر 1400
ادوارد دوبونو، ملک دخت قاسمی نیک منش (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: کتاب آمه - 6 شهریور 1391
ادوارد دوبونو، بنفشه آشناقاسمی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: ایران بان، قطره - 24 اسفند 1390
ناشر: کتاب ارجمند - 17 تیر 1398
ناشر: نشر مرکز - 22 شهریور 1399