خریداران به همراه کتاب زیر ...
سید جلال دهقانی فیروز آبادی سید جلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 6 تیر 1400
800000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سیدجلال دهقانی فیروز آبادی سیدجلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 4 اسفند 1400
ناشر: میزان - 7 فروردین 1401
ناشر: میزان - 28 دی 1400
رونن پالان، حسین پوراحمدی (مترجم)، ایوب کریمی (مترجم) رونن پالان
ناشر: مهاجر - 1 آبان 1386
فرهاد قاسمی فرهاد قاسمی
ناشر: میزان - 1 بهمن 1399
رضا موسی زاده، محبوبه مباشری (ویراستار) رضا موسی زاده
ناشر: میزان - 3 آبان 1400
سیدحسین سیف زاده سیدحسین سیف زاده
ناشر: میزان - خرداد 1396
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 فروردین 1400