ترتیب بر اساس:
بهرام صفائی کوزه کنان، سیدقاسم رستمی بهرام صفائی کوزه کنان
ناشر: فروزش - مرداد 1398
500000 ریال 450000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 1402
550000 ریال 440000 ریال
معاونت امور فنی، دفتر امور فنی ، تدوین معیارها و(تهیه کننده) معاونت امور فنی
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه و ان - دی 1398
200000 ریال
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز مدارک علمی و انتشارات - بهمن 1398
140000 ریال
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز مدارک علمی و انتشارات - دی 1398
90000 ریال
معاونت امور فنی، دفتر امور فنی ، تدوین معیارها و(تهیه کننده) معاونت امور فنی
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز مدارک علمی و انتشارات - بهمن 1398
120000 ریال
معاونت امور فنی، دفتر امور فنی ، تدوین معیارها و(تهیه کننده) معاونت امور فنی
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه و ان - بهمن 1398
100000 ریال
دفتر امور فنی معاونت امور فنی(تهیه کننده) دفتر امور فنی معاونت امور فنی(تهیه کننده)
ناشر: سازمان برنامه و بودجه - مرداد 1402
630000 ریال
دفتر امور فنی معاونت امور فنی(تهیه کننده) دفتر امور فنی معاونت امور فنی(تهیه کننده)
ناشر: سازمان برنامه و بودجه - مرداد 1402
400000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد