بسط دادن نتایج
محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین(تهیه کننده) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین(تهیه کننده)
ناشر: سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - بهمن 1397
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان
ناشر: سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - اردیبهشت 1398
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد(تهیه کننده) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد(تهیه کننده)
ناشر: سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - مرداد 1398
ناشر: سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - خرداد 1398
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان(تهیه کننده) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان(تهیه کننده)
ناشر: سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - خرداد 1398
800000 ریال
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان(تهیه کننده) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان(تهیه کننده)
ناشر: سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - مرداد 1398
1000000 ریال
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی، معاونت آمار و اطلاعات(تهیه کننده) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی
ناشر: سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - اردیبهشت 1398
1800000 ریال
سازمان برنامه و بودجه استان گیلان(تهیه کننده) سازمان برنامه و بودجه استان گیلان(تهیه کننده)
ناشر: سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - اردیبهشت 1398
850000 ریال
سازمان برنامه و بودجه استان گیلان(تهیه کننده) سازمان برنامه و بودجه استان گیلان(تهیه کننده)
ناشر: سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - اردیبهشت 1398
400000 ریال
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین(تهیه کننده) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین(تهیه کننده)
ناشر: سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - خرداد 1398
ناشر: سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - خرداد 1398
500000 ریال
ناشر: سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - خرداد 1398
ناشر: سازمان برنامه و بودجه کشور - تیر 1399
600000 ریال
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی، معاونت آمار و اطلاعات(تهیه کننده) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی
ناشر: سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - شهریور 1399
2850000 ریال
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم(تهیه کننده) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم(تهیه کننده)
ناشر: سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - تیر 1399
نمایش 31 - 45 از 133 مورد