ترتیب بر اساس:
احمد کتابی(تهیه و تنظیم)، نادره جلالی(تهیه و تنظیم)، کاوه خورابه(زیرنظر) احمد کتابی(تهیه و تنظیم)
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - آبان 1398
300000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 1402
550000 ریال 440000 ریال
نادره جلالی(تهیه و تنظیم)، کاوه خورابه(زیرنظر) نادره جلالی(تهیه و تنظیم)
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - آبان 1398
400000 ریال
نادره جلالی شیرازی(تهیه و تنظیم)، کاوه خورابه(زیرنظر) نادره جلالی شیرازی(تهیه و تنظیم)
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - آبان 1398
140000 ریال
کاوه خورابه(زیرنظر) کاوه خورابه(زیرنظر)
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - آبان 1398
120000 ریال
کاوه خورابه(زیرنظر) کاوه خورابه(زیرنظر)
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - آبان 1398
120000 ریال
نادره جلالی(تهیه و تنظیم)، کاوه خورابه(زیرنظر) نادره جلالی(تهیه و تنظیم)
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - آبان 1398
300000 ریال
کاوه خورابه(زیرنظر) کاوه خورابه(زیرنظر)
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - آبان 1398
300000 ریال
نادره جلالی(تهیه و تنظیم)، کاوه خورابه(زیرنظر) نادره جلالی(تهیه و تنظیم)
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - آبان 1398
320000 ریال
کاوه خورابه(زیرنظر) کاوه خورابه(زیرنظر)
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - آبان 1398
250000 ریال
کاوه خورابه(به اهتمام) کاوه خورابه(به اهتمام)
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - آبان 1398
800000 ریال
نادره جلالی(گردآورنده)، کاوه خورابه(زیرنظر) نادره جلالی(گردآورنده)
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - آبان 1398
250000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد