ترتیب بر اساس:
کورنلیا اسپلمن، هایده کروبی (مترجم) کورنلیا اسپلمن
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 10 آذر 1398
250000 ریال 150000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
کورنلیا اسپلمن، هایده کروبی (مترجم)، کتی پارکینسون(نقاش) کورنلیا اسپلمن
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 29 آبان 1398
350000 ریال 120000 ریال
آلن دروموند، هایده کروبی (مترجم) آلن دروموند
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 17 اسفند 1395
300000 ریال 120000 ریال
مارک براون، استیفن کرنسکی، هایده کروبی (مترجم) مارک براون
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 10 خرداد 1394
350000 ریال 120000 ریال
نانسی الیزابت والاس، هایده کروبی (مترجم) نانسی الیزابت والاس
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 9 آذر 1396
250000 ریال 120000 ریال
ویرا روزنبری، هایده کروبی (مترجم) ویرا روزنبری
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 20 بهمن 1396
120000 ریال 108000 ریال
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دی 1395
70000 ریال
مارک براون، لوری کرزنی، هایده کروبی (مترجم) مارک براون
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 8 مرداد 1387
75000 ریال
مارک براون، لوری کرزنی، هایده کروبی (مترجم) مارک براون
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - بهمن 1397
100000 ریال
کورنلیا اسپلمن، هایده کروبی (مترجم) کورنلیا اسپلمن
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 13 دی 1399
350000 ریال
لوری کرزنی، مارک براون، هایده کروبی (مترجم) لوری کرزنی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 26 بهمن 1390
120000 ریال
مارک پت، هایده کروبی (مترجم) مارک پت
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 21 فروردین 1398
430000 ریال
شل سیلورستاین، هایده کروبی (مترجم) شل سیلورستاین
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 15 بهمن 1398
550000 ریال
کورنلیا اسپلمن، هایده کروبی (مترجم) کورنلیا اسپلمن
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 10 آذر 1398
250000 ریال
کورنلیا اسپلمن، هایده کروبی (مترجم) کورنلیا اسپلمن
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 12 بهمن 1398
350000 ریال
نمایش 1 - 15 از 109 مورد