محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
کریستوفر الکساندر، مهرداد قیومی بیدهندی (مترجم) کریستوفر الکساندر
ناشر: روزنه - شهریور 1400
2700000 ریال 2430000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
750000 ریال 675000 ریال
رودولف آرنهایم، مهرداد قیومی بیدهندی (مترجم) رودولف آرنهایم
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - اردیبهشت 1399
1900000 ریال 1710000 ریال
مهدی گلچین عارفی (ویراستار)، مهرداد قیومی بیدهندی (به اهتمام) مهدی گلچین عارفی (ویراستار)
ناشر: روزنه - آبان 1394
1700000 ریال 1530000 ریال
مهرداد قیومی بیدهندی مهرداد قیومی بیدهندی
ناشر: روزنه - مرداد 1394
550000 ریال 495000 ریال
مهرداد قیومی بیدهندی مهرداد قیومی بیدهندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - شهریور 1398
3020000 ریال 2718000 ریال
جعفر افندی، مهرداد قیومی بیدهندی (مترجم)، هاوئرد کرین (مترجم) جعفر افندی
ناشر: فرهنگستان هنر - بهمن 1389
280000 ریال 252000 ریال
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - مهر 1397
42000 ریال 37800 ریال
مهرداد قیومی بیدهندی مهرداد قیومی بیدهندی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - مهر 1397
110000 ریال 99000 ریال
کریستیان نوربرگ شولتس، مهرداد قیومی بیدهندی (مترجم)، محمدرضا رحیم زاده (ویراستار) کریستیان نوربرگ شولتس
ناشر: فرهنگستان هنر - بهمن 1391
850000 ریال
مهرداد قیومی بیدهندی مهرداد قیومی بیدهندی
ناشر: علمی و فرهنگی - شهریور 1390
85000 ریال
محمد بهشتی (زیرنظر)، مهرداد قیومی بیدهندی (زیرنظر) محمد بهشتی (زیرنظر)
ناشر: فرهنگستان هنر - آبان 1389
550000 ریال
رودولف آرنهایم، مهرداد قیومی بیدهندی (مترجم) رودولف آرنهایم
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، فرهنگستان هنر - تیر 1388
120000 ریال
شهرناز اعتمادی، کریستوفر الکساندر، مهرداد قیومی بیدهندی، مهدی حجت (مترجم) شهرناز اعتمادی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - 1381
75000 ریال
لئون کرییر، مهرداد قیومی بیدهندی (زیرنظر) لئون کرییر
ناشر: نهادگرا - خرداد 1390
42000 ریال
محمد بهشتی (زیرنظر)، مهرداد قیومی بیدهندی (زیرنظر) محمد بهشتی (زیرنظر)
ناشر: فرهنگستان هنر - فروردین 1389
170000 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد