ترتیب بر اساس:
خدیجه حسن زاده، فاطمه عرب، مریم جودکی، اعظم جعفری پیمانی، زهرا ضمیری، شهربانو ربابی، مرضیه چمنی خدیجه حسن زاده
ناشر: شریف - تیر 1399
250000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
400000 ریال 320000 ریال
حسینعلی بهرامزاده، علی رضا معطوفی، دانیار جاوید (ویراستار)، فاطمه عرب (ویراستار) حسینعلی بهرامزاده
ناشر: کارور - فروردین 1389
39000 ریال
فاطمه عرب (تهیه و تنظیم) فاطمه عرب (تهیه و تنظیم)
ناشر: فرزانگان تهران - تیر 1392
18000 ریال
ناشر: فرزانگان تهران - آذر 1393
40000 ریال
ناشر: فرزانگان تهران - آذر 1393
40000 ریال
ناشر: فرزانگان تهران - شهریور 1394
45000 ریال
ناشر: فرزانگان تهران - شهریور 1394
40000 ریال
ناشر: فرزانگان تهران - آذر 1395
49500 ریال
فاطمه عرب (تدوین) فاطمه عرب (تدوین)
ناشر: فرزانگان تهران - آذر 1395
49500 ریال
فاطمه عرب (تدوین) فاطمه عرب (تدوین)
ناشر: فرزانگان تهران - آذر 1395
49500 ریال
فاطمه عرب (تدوین) فاطمه عرب (تدوین)
ناشر: فرزانگان تهران - بهمن 1394
47000 ریال
ناشر: فرزانگان تهران - بهمن 1394
48000 ریال
شفالی شوری، والری چان، فاطمه عرب (مترجم) شفالی شوری
ناشر: دژاوو - اسفند 1402
800000 ریال
آدام کاهان، گروه مترجمین دفتر آینده پژوهی و دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی (مترجم)، فاطمه عرب (ویراستار)، اکبر بتوئی (ویراستار) آدام کاهان
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - آذر 1398
290000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد