ترتیب بر اساس:
فریدون آورزمانی، علی اکبر سرفراز فریدون آورزمانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان، 1395
210000 ریال
علی اکبر سرفراز، بهمن فیروزمندی، حسین محسنی، محمدجعفر سروقدی علی اکبر سرفراز
ناشر: مارلیک - 1393
600000 ریال
سید رسول موسوی حاجی، علی اکبر سرفراز سید رسول موسوی حاجی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر، 1397
220000 ریال
علی اکبر سرفراز، محمدرضا سعیدی علی اکبر سرفراز
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 26 بهمن، 1393
115000 ریال
ساندرز.بت داوسون، علی اکبر سرفراز (مترجم)، کامران غفارزادگان (مترجم) ساندرز.بت داوسون
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد - 19 اسفند، 1393
380000 ریال
محمدجعفر سروقدی، علی اکبر سرفراز (مترجم)، مهدی بایروند (مترجم)، حسین محسنی (مترجم)، بهمن فیروزمندی (مترجم) محمدجعفر سروقدی
ناشر: عفاف - 1381
180000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد