ترتیب بر اساس:
صونیا کاظم زاده، سهیلا کاظم زاده صونیا کاظم زاده
ناشر: بیژن - خرداد 1397
100000 ریال
کال نیوپورت، بابک یاپیر رشتی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 1402
480000 ریال 384000 ریال
کنت رایان، بهرام قاضی جهانی (مترجم)، روشنک قطبی (مترجم)، مهرا کتابی (ویراستار)، صونیا کاظم زاده (ویراستار) کنت رایان
ناشر: گلبان - بهمن 1390
245000 ریال
لیون اسپیراف، ملک منصور اقصی، صونیا کاظم زاده، مهرا کتابی، بهرام قاضی جهانی (مترجم)، روشنک قطبی (مترجم)، یوسف شیری (مترجم)، سهیلا کاظم زاده (مترجم) لیون اسپیراف
ناشر: گلبان - 1381
55000 ریال
ملک منصور اقصی، صونیا کاظم زاده، مهرا کتابی، مک دونالد کانینگهام، بهرام قاضی جهانی (مترجم) ملک منصور اقصی
ناشر: قاضی جهانی - 1381
60000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد