ترتیب بر اساس:
محمدسهیل طقوش، حجت الله جودکی (مترجم)، رسول جعفریان (ویراستار) محمدسهیل طقوش
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 16 آذر، 1398
340000 ریال
بو نورتون، نسرین امامی (مترجم) بو نورتون
ناشر: آدینه - 1398
150000 ریال 120000 ریال
ناشر: علم - 1393
2550000 ریال
ناشر: دلیل ما - 08 مهر، 1398
850000 ریال
ناشر: دلیل ما - 08 مهر، 1398
750000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: علم - مهر، 1397
525000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: دفترنشرمعارف - 24 مهر، 1398
330000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: علم - 20 آبان، 1393
1250000 ریال
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 1389
1730000 ریال
ناشر: علم - 20 فروردین، 1393
1750000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: علم - آذر، 1397
950000 ریال
ناشر: دلیل ما - 06 مهر، 1398
160000 ریال
مهدی خان استرآبادی (مترجم)، میرمعصوم خاتون آبادی (مترجم)، میرعبدالغنی خاتون آبادی (مترجم)، رسول جعفریان (به اهتمام) مهدی خان استرآبادی (مترجم)
ناشر: علم - 03 تیر، 1388
650000 ریال
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 19 آذر، 1398
1730000 ریال
ناشر: علم - 08 مرداد، 1391
45000 ریال
نمایش 1 - 15 از 145 مورد