ترتیب بر اساس:
حمید لسانی، علی خاکی صدیق، پرویز جبه دارمارالانی، فرخ آزرم، احمد فیض دیزجی، حمیدرضا جمالی حمید لسانی
ناشر: دانشگاه تهران - آبان 1389
1600000 ریال 1440000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
ناشر: قائم - 1391
1800000 ریال 1620000 ریال
پی.اس. بیم بهارا، حمید لسانی (مترجم)، جعفر سلطانی (مترجم) پی.اس. بیم بهارا
ناشر: قائم - 1394
3500000 ریال 3150000 ریال
گوردون اسلمون، استراون، حمید لسانی (مترجم) گوردون اسلمون
ناشر: امیرکبیر - آذر 1389
350000 ریال 315000 ریال
ناشر: قائم - آبان 1399
450000 ریال
حمید لسانی، علی خاکی صدیق، پرویز جبه دارمارالانی، محمد یاوری، فرخ آرزم، احمد فیض دیزجی حمید لسانی
ناشر: دانشگاه تهران - 1389
300000 ریال
بیم بهارا، حمید لسانی (مترجم)، جعفر سلطانی (مترجم) بیم بهارا
ناشر: قائم - آبان 1399
3000000 ریال
حمید لسانی (مترجم)، نعمت طالبی (مترجم) حمید لسانی (مترجم)
ناشر: اندیشه - 1389
18000 ریال
فرخ آرزم، حمیدرضا جمالی، پرویز جبه دارمارالانی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی فرخ آرزم
ناشر: دانشگاه تهران - شهریور 1392
150000 ریال
ناشر: دانش و فن - آبان 1386
48000 ریال
محمد یاوری، فرخ آرزم، پرویز جبه دارمارالانی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی محمد یاوری
ناشر: دانشگاه تهران - دی 1390
120000 ریال
حمید لسانی، نعمت طالبی حمید لسانی
ناشر: قائم - 1381
33000 ریال
حمید لسانی، علی خاکی صدیق، پرویز جبه دارمارالانی، محمد یاوری، فرخ آرزم، احمد فیض دیزجی حمید لسانی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - شهریور 1386
450000 ریال
حمید لسانی، یحیی جاسم زاده حمید لسانی
ناشر: قائم - دی 1390
40000 ریال
بیم بهارا، حمید لسانی (مترجم)، جعفر سلطانی (مترجم) بیم بهارا
ناشر: قائم - آذر 1390
380000 ریال
نمایش 1 - 15 از 44 مورد