ترتیب بر اساس:
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - آذر 1391
950000 ریال 855000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
ابوالفضل شمسایی ابوالفضل شمسایی
700000 ریال 630000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - شهریور 1393
210000 ریال
ابوالفضل شمسایی ابوالفضل شمسایی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر - آذر 1393
300000 ریال
ابوالفضل شمسایی ابوالفضل شمسایی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - آبان 1386
500000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - دی 1391
220000 ریال
لاری دبلیو میز، ابوالفضل شمسایی (مترجم)، افشین امیرپوردیلمی (مترجم) لاری دبلیو میز
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - اسفند 1390
1200000 ریال
کمال رحمانی، ابوالفضل شمسایی، فرهاد ریاحی کمال رحمانی
ناشر: پژوهشی نوآوران شریف - تیر 1391
300000 ریال
لاری دبلیو میز، افشین امیرپوردیلمی (مترجم)، ابوالفضل شمسایی (مترجم) لاری دبلیو میز
ناشر: رشد آموزش - خرداد 1391
100000 ریال
میهیل پاپسکو، دامیترو آرسنی، پاول ولاس، ابوالفضل شمسایی (مترجم)، حمیدرضا ربیعی فر (مترجم) میهیل پاپسکو
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - خرداد 1386
50000 ریال
ابوالفضل شمسایی ابوالفضل شمسایی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1383
45000 ریال
رابرت چانسون، ابوالفضل شمسایی (مترجم)، فرزاد پاک نهال (مترجم) رابرت چانسون
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - فروردین 1384
39000 ریال
آنتنیو پلاتابدمار، لوئیس آرگواس آرگواس، ابوالفضل شمسایی (مترجم)، کبیر رسولی (مترجم) آنتنیو پلاتابدمار
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - آذر 1384
45000 ریال
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1383
240000 ریال
ابوالفضل شمسایی ابوالفضل شمسایی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1383
240000 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد