ترتیب بر اساس:
رن موان، پائول گرین هاف، مایکل گلیسون، مریم کوشکی جهرمی (مترجم)، محمدرضا حامدی نیا (مترجم)، عباسعلی گائینی (مترجم)، مهرداد فتحی (مترجم) رن موان
ناشر: سمت - بهمن 1401
2550000 ریال 2295000 ریال
ناپلئون هیل، موسسه ترجمیک (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: آدینه - خرداد 1401
180000 ریال 144000 ریال
مایکل گلیسون، آسکرای. جاکندروپ، حمید محبی (مترجم)، رضا نوری (مترجم) مایکل گلیسون
ناشر: حتمی - بهمن 1399
4490000 ریال 4041000 ریال
حمید آقاعلی نژاد (مترجم)، علیرضا صفرزاده (مترجم)، امین عیسی نژاد (مترجم)، مهدیه ملانوری شمسی (مترجم)، مریم دلفان (مترجم)، زهرا میرآخوری (مترجم)، مایکل گلیسون (ویراستار) حمید آقاعلی نژاد (مترجم)
ناشر: حتمی - اسفند 1398
2490000 ریال 2241000 ریال
مایکل گلیسون مایکل گلیسون
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دی 1398
440000 ریال
مایکل گلیسون، عسکرای. جوکندراپ، مریم مهبودی (مترجم)، محمدرضا ساده (مترجم)، محمدرسول ذورقی (مترجم)، هما حاجی صادقی (مترجم)، یونس خادمی (مترجم)، سمیه کاویانی (ویراستار)، مجتبی کاویانی (ویراستار) مایکل گلیسون
ناشر: مبانی - دی 1398
890000 ریال
مایکل گلیسون، آسکرای. جاکندروپ، حمید محبی (مترجم)، رضا نوری (مترجم)، هادی روحانی (مترجم)، منصور مام علیپور (ویراستار)، المیرا میرموسوی(گرافیست) مایکل گلیسون
ناشر: حتمی - اسفند 1401
2890000 ریال
امین عیسی نژاد، علیرضا صفرزاده (مترجم)، مهدیه ملانوری شمسی (مترجم)، مریم دلفان (مترجم)، زهرا میرآخوری (مترجم)، حمید آقاعلی نژاد (ویراستار)، مایکل گلیسون (ویراستار) امین عیسی نژاد
ناشر: دنیای حرکت - آبان 1388
80000 ریال
مایکل گلیسون، رن جی. موگان، مریم اصفهانی (مترجم)، محمدعلی سمواتی شریف (مترجم)، مصطفی بارانچی (مترجم)، محمدتقی گودرزی (ویراستار) مایکل گلیسون
ناشر: علمی سنا وابسته به شرکت علمی انتشاراتی سنا - بهمن 1402
449000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد