ترتیب بر اساس:
کتلین ام. نوتزن، جوزف همیل، سیروس چوبینه (مترجم)، ولی الله دبیدی روشن (مترجم)، حمید محبی (ویراستار) کتلین ام. نوتزن
ناشر: سمت - شهریور 1402
2400000 ریال 2160000 ریال
ناشر: آدینه - مرداد 1402
1500000 ریال 1200000 ریال
جوزف همیل، کتلین ام. نوتزن جوزف همیل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان 1394
440000 ریال
جوزف همیل، کتلین ام. نوتزن، ولی الله دبیدی روشن (مترجم)، سیروس چوبینه (مترجم) جوزف همیل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - خرداد 1398
440000 ریال
جوزف همیل جوزف همیل
ناشر: حتمی - شهریور 1401
5690000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد