خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: علم افزون - 1381
17000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مجید آزادبخت، سمانه افکاری (ویراستار)، آسیه مبین (ویراستار) مجید آزادبخت
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، سه استاد - خرداد 1391
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، سه استاد - مهر 1388
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، سه استاد - مهر 1388
سیدرضا شریف تهرانی سیدرضا شریف تهرانی
ناشر: مدرسه - آبان 1391
دفترپژوهش های هنری انتشارات مارلیک دفترپژوهش های هنری انتشارات مارلیک
ناشر: فخراکیا - 1382
مجید آزادبخت، رائیکا خورشیدیان (ویراستار) مجید آزادبخت
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، سه استاد - بهمن 1390
بهرام نفری، حسین محسنی، مهدی بایروند (ویراستار) بهرام نفری
ناشر: مارلیک - اسفند 1388
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - دی 1387