خریداران به همراه کتاب زیر ...
جهانشاه پاکزاد، الهام سوری (گردآورنده) جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی - 16 بهمن 1392
255000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
گوردون کالن گوردون کالن
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - مهر 1395
جهانشاه پاکزاد، عباس جلالی (ویراستار) جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی، آرمان شهر - 15 مرداد 1397
فرانسواز شوای، سیدمحسن حبیبی (مترجم) فرانسواز شوای
ناشر: دانشگاه تهران - 9 اسفند 1397
فریدون قریب فریدون قریب
ناشر: دانشگاه تهران - 15 آبان 1399
ناشر: آرمان شهر - 25 مهر 1397
ماتین کلیف، حسنعلی پورمند (مترجم) ماتین کلیف
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس - 9 شهریور 1396
جان لنگ، علیرضا عینی فر (مترجم) جان لنگ
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 31 مرداد 1386
ناشر: شاپرک سرخ - شهریور 1396