خریداران به همراه کتاب زیر ...
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
امیر پوریانسب (مترجم)، کیهان مهام (مترجم)، کمیته سازمانهای مسئول کمیسیون تردوی(تهیه کننده) امیر پوریانسب (مترجم)
ناشر: سازمان حسابرسی - 28 خرداد 1398
لارنس میزل، مایکل اگوین، رابرت آیلر، کاترین بال، پیتر ترنی، ریچارد تروکسل، استیون ریشک، رابین کوپر، الین موریسی، احمد عزیزی (مترجم)، احمد مدرس (مترجم) لارنس میزل
ناشر: سازمان حسابرسی - 9 خرداد 1388
حبیب الله تیموری، مصطفی گودرزی حبیب الله تیموری
ناشر: سازمان حسابرسی - 29 تیر 1389
رضا نظری، فرشید نویسی رضا نظری
ناشر: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 14 دی 1398
والتر میگز، عباس ارباب سلیمانی (مترجم)، محمود نفری (مترجم) والتر میگز
ناشر: سازمان حسابرسی - 28 تیر 1400
ناشر: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 22 اردیبهشت 1400
یونس بادآورنهندی(گردآورنده) یونس بادآورنهندی(گردآورنده)
ناشر: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 9 اردیبهشت 1400
دن گای، لیندا لچ، داگلاس کارمایل، فاطمه امراللهی (مترجم)، حمیده صفار (مترجم)، ابراهیم امانی (مترجم)، کیهان مهام (مترجم) دن گای
ناشر: سازمان حسابرسی - 10 آذر 1392
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 9 دی 1399