خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: سازمان حسابرسی، کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری - 26 مهر 1399
120000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: سازمان حسابرسی، کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی - 20 مهر 1388
رضا شباهنگ رضا شباهنگ
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - مرداد 1394
ناشر: سازمان حسابرسی - 28 آذر 1401
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - اسفند 1394
فضل الله اکبری فضل الله اکبری
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 25 تیر 1401
فضل الله اکبری فضل الله اکبری
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 25 تیر 1401
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 7 دی 1398
رضا شباهنگ رضا شباهنگ
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 11 اردیبهشت 1398
رضا شباهنگ رضا شباهنگ
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 11 شهریور 1391