خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: سازمان حسابرسی، کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری - 26 مهر 1399
120000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 22 خرداد 1401
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت استانداردها - 28 اسفند 1398
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 9 دی 1399
ناشر: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 3 خرداد 1400
یونس بادآورنهندی(گردآورنده) یونس بادآورنهندی(گردآورنده)
ناشر: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 9 اردیبهشت 1400
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 8 اردیبهشت 1399
محمدرضا شوروزی، احمد مدرس محمدرضا شوروزی
ناشر: سازمان حسابرسی - 29 خرداد 1401