خریداران به همراه کتاب زیر ...
موسی بزرگ اصل موسی بزرگ اصل
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت استانداردها - 10 اردیبهشت 1398
200000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رضا شباهنگ رضا شباهنگ
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 1394
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 22 خرداد 1401
جمشید اسکندری جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید - 2 شهریور 1401
جمشید اسکندری جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید - 13 آبان 1397
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت استانداردها - 28 اسفند 1398
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - اسفند 1394
موسی بزرگ اصل، حلیمه رحمانی، امین ناظمی (مترجم) موسی بزرگ اصل
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 14 بهمن 1401
فضل الله اکبری، مصطفی علی مدد فضل الله اکبری
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 17 دی 1390