خریداران به همراه کتاب زیر ...
موسی بزرگ اصل موسی بزرگ اصل
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت استانداردها - 10 اردیبهشت 1398
200000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
موسی بزرگ اصل، افسانه رفیعی موسی بزرگ اصل
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 26 اسفند 1401
یونس بادآورنهندی یونس بادآورنهندی
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 12 فروردین 1401
فضل الله اکبری فضل الله اکبری
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 25 تیر 1401
رضا شباهنگ رضا شباهنگ
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 11 اردیبهشت 1398
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 7 شهریور 1398
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 9 دی 1399
رضا شباهنگ رضا شباهنگ
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 11 شهریور 1391
رضا نظری، فرشید نویسی رضا نظری
ناشر: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 14 دی 1398