خریداران به همراه کتاب زیر ...
لفرانسوا گی آر، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لفرانسوا گی آر
ناشر: روان - 1398
1400000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
دوآن شولتز، سیدنی آلن شولتس، یحیی سیدمحمدی (مترجم) دوآن شولتز
ناشر: ویرایش - 12 فروردین 1401
حسن شمس اسفندآباد، سوزان امامی پور حسن شمس اسفندآباد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 21 بهمن 1398
لورا برک، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لورا برک
ناشر: ارسباران - 12 آبان 1401
جان مارشال ریو، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جان مارشال ریو
ناشر: ویرایش - 23 تیر 1400
یحیی سیدمحمدی یحیی سیدمحمدی
ناشر: روان - 12 آذر 1399
ناشر: ویرایش - 6 آبان 1401
لوراای برک، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لوراای برک
ناشر: ارسباران - 4 خرداد 1400
مونیکارامیرس باسکو، مهدی اکبری (مترجم) مونیکارامیرس باسکو
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 16 دی 1398
اینگمار سوان تسون، امیرحسین شهبازلو (مترجم)، محمدرضا هراتی (ویراستار) اینگمار سوان تسون
ناشر: به تدبیر - 24 اردیبهشت 1387