خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمدسهیل طقوش، حجت الله جودکی (مترجم)، رسول جعفریان (ویراستار) محمدسهیل طقوش
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 24 مهر 1399
400000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 29 مهر 1400
صادق آئینه وند صادق آئینه وند
ناشر: مدرسه - 24 بهمن 1390
راجرمروین سیوری راجرمروین سیوری
ناشر: نشر مرکز - 13 اسفند 1398
سیدمحسن رضوی اصل سیدمحسن رضوی اصل
ناشر: فائز - 21 اسفند 1386
جان سیمپسون، عسگر قهرمانپوربناب (مترجم) جان سیمپسون
ناشر: خرسندی - 6 بهمن 1392
سیدابوالقاسم فروزانی، مجید صاریان سیدابوالقاسم فروزانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 2 آبان 1389
اسد رستم، سیدمحمدرضی مصطفوی نیا (مترجم)، حسن حضرتی (مترجم) اسد رستم
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان 1397
شهلا بختیاری (مترجم) شهلا بختیاری (مترجم)
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 1388