خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: ساوالان - 3 بهمن 1400
2500000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: ساوالان - 4 آبان 1400
ناشر: ساوالان - 18 مهر 1400
لوراای برک، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لوراای برک
ناشر: ارسباران - 23 مرداد 1401
لوراای برک، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لوراای برک
ناشر: ارسباران - 10 آبان 1400
ویلیام کریستوفر کرین، علیرضا رجایی (مترجم)، غلامرضا خوی نژاد (مترجم) ویلیام کریستوفر کرین
ناشر: رشد - 10 تیر 1400
ویلیام کریستوفر کرین، علیرضا رجایی (مترجم)، غلامرضا خوی نژاد (مترجم) ویلیام کریستوفر کرین
ناشر: رشد - 10 تیر 1400
محمدکریم خداپناهی محمدکریم خداپناهی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 3 آبان 1400
محمدکریم خداپناهی محمدکریم خداپناهی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 24 بهمن 1400