خریداران به همراه کتاب زیر ...
ماشاء الله آجودانی ماشاء الله آجودانی
ناشر: اختران - 21 اسفند 1401
1900000 ریال 1805000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
یرواند آبراهامیان، کاظم فیروزمند (مترجم)، حسن شمس آوری (مترجم)، محسن مدیرشانه چی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر مرکز - 2 آذر 1400
ناشر: اختران - 12 بهمن 1401
یرواند آبراهامیان، احمد گل محمدی (مترجم)، محمدابراهیم فتاحی ولیلایی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - 11 مرداد 1401
محمدعلی کاتوزیان، محمدرضا نفیسی (مترجم) محمدعلی کاتوزیان
ناشر: نشر مرکز - 24 مهر 1400
ناشر: اختران - 15 دی 1399
محمدعلی کاتوزیان، حسن افشار (مترجم) محمدعلی کاتوزیان
ناشر: نشر مرکز - 15 دی 1398
ماشاء الله آجودانی ماشاء الله آجودانی
ناشر: اختران - 14 دی 1393
احمد تفضلی، ژاله آموزگار (به اهتمام) احمد تفضلی
ناشر: سخن - 1393