خریداران به همراه کتاب زیر ...
رضا شباهنگ رضا شباهنگ
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 26 دی 1399
400000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رضا شباهنگ رضا شباهنگ
ناشر: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - تیر 1395
رضا شباهنگ رضا شباهنگ
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 24 آبان 1396
سیدحسین سجادی، هاشم علی صوفی، محسن دستگیر (ویراستار)، قدرت قاسمی پور (ویراستار) سیدحسین سجادی
ناشر: دانشگاه شهید چمران (اهواز)، اشراقی (ناشر جدید) - 1396
فضل الله اکبری فضل الله اکبری
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 25 تیر 1401
رضا تهرانی، روح الله رهنما رضا تهرانی
ناشر: نگاه دانش - 8 خرداد 1401
یحیی حساس یگانه یحیی حساس یگانه
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 14 مهر 1399
استیون راس، راندولف وسترفیلد استیون راس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 13 تیر 1400
رضا راعی، احمد پویان فر رضا راعی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 آبان 1400
جونز چارلز، رضا تهرانی (مترجم) جونز چارلز
ناشر: نگاه دانش - 15 مرداد 1400