خریداران به همراه کتاب زیر ...
بیل گیلهام، محمود عبدالله زاده (مترجم) بیل گیلهام
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 16 فروردین 1389
200000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
حیدرعلی هومن حیدرعلی هومن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1394
ناشر: مهکامه - 1397
محسن ادیب حاج باقری، سرور پرویزی، مهوش صلصالی محسن ادیب حاج باقری
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 5 تیر 1394
کارین اولسون، مهوش صلصالی (مترجم)، محمدعلی چراغی (مترجم)، مریم اسماعیلی (مترجم)، زهرا طیبی (مترجم) کارین اولسون
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 4 بهمن 1391
مارگارت تی هرن، دیویدریچارد اونز مارگارت تی هرن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 دی 1398
آدریان هالیدی، مهری بهار (مترجم) آدریان هالیدی
ناشر: علم - آبان 1394
احمد توکلی احمد توکلی
ناشر: خجسته - 23 اسفند 1393
بیل گیلهام، رسول گلکار (مترجم)، حسین نظری (مترجم) بیل گیلهام
ناشر: آوای نور - 29 آبان 1392
فاطمه فهیم نیا، سپیده فهیمی فر فاطمه فهیم نیا
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1397