خریداران به همراه کتاب زیر ...
استیون راس، راندولف وسترفیلد استیون راس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 13 تیر 1400
1450000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
استیون راس، راندولف وسترفیلد، علی جهانخانی (مترجم)، مجتبی شوری (مترجم) استیون راس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1399
استیون راس، راندولف وسترفیلد، علی جهانخانی (مترجم)، مجتبی شوری (مترجم) استیون راس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1399
رضا راعی، احمد پویان فر رضا راعی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 آبان 1400
جونز چارلز، رضا تهرانی (مترجم) جونز چارلز
ناشر: نگاه دانش - 15 مرداد 1400
ویلیام اف. شارپ، گوردون الکساندر ویلیام اف. شارپ
ناشر: اتحاد - آبان 1395
فیلیپ کاتلر، بهمن فروزنده (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: نشر آموخته - 28 بهمن 1400
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1399
رضا تهرانی، روح الله رهنما رضا تهرانی
ناشر: نگاه دانش - 9 بهمن 1401
جمشید پژویان، فرهاد خدادادکاشی، یگانه موسوی جهرمی جمشید پژویان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 10 خرداد 1399