خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمد غفوری محمد غفوری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 اسفند 1391
300000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمدرضا ضیایی بیگدلی محمدرضا ضیایی بیگدلی
ناشر: کتابخانه گنج دانش - 28 دی 1401
هوشنگ مقتدر هوشنگ مقتدر
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 26 فروردین 1392
ناشر: نشرقومس - 22 دی 1393
ناشر: قومس - 17 مهر 1399
احمد ساعی، مهدی عباسی (ویراستار) احمد ساعی
ناشر: قومس - 1394
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 21 اسفند 1400
رضا موسی زاده، محبوبه مباشری (ویراستار) رضا موسی زاده
ناشر: میزان - 3 آبان 1400
فرهاد قاسمی فرهاد قاسمی
ناشر: میزان - 1 بهمن 1399
رضا موسی زاده رضا موسی زاده
ناشر: میزان - 13 شهریور 1401