خریداران به همراه کتاب زیر ...
شمس السادات زاهدی شمس السادات زاهدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1393
2920000 ریال 2628000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان 1392
منصور مومنی، علی فعال قیومی منصور مومنی
ناشر: مولف - 1401
کریس میسر، عبدالمجید مهدوی دامغانی (مترجم)، علیرضا کوچکی (مترجم) کریس میسر
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - شهریور 1388
علیرضا علیزاده، پیام حنفی زاده، مهرداد رضائی علیرضا علیزاده
ناشر: ترمه - آبان 1389
سازمان جهانی جهانگردی، محمود عبدالله زاده (مترجم) سازمان جهانی جهانگردی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - دی 1390
جان مایکل جنکینز، کالین مایکل هال، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، داود ایزدی (مترجم) جان مایکل جنکینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1392
گرچن راس من، کاترین مارشال، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) گرچن راس من
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - بهمن 1395
ناشر: موسسه نشر ویرایش - 1401