خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: میزان - 7 فروردین 1401
2950000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
اندرو لینکلیتر، اسکات برچیل، حمیرا مشیرزاده (مترجم)، روح اله طالبی آرانی (مترجم) اندرو لینکلیتر
ناشر: میزان - 21 مهر 1400
فرهاد قاسمی فرهاد قاسمی
ناشر: میزان - 18 بهمن 1391
ناشر: میزان - 28 دی 1400
ناشر: میزان - خرداد 1394
فرهاد قاسمی فرهاد قاسمی
ناشر: میزان - 1 بهمن 1399
سیدجلال دهقانی فیروز آبادی سیدجلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 4 اسفند 1400
سید جلال دهقانی فیروز آبادی سید جلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 6 تیر 1400
سیدجلال دهقانی فیروز آبادی سیدجلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 4 مهر 1401
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 فروردین 1400