خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اردیبهشت 1396
240000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جان دبلیو کرسول، علیرضا کیامنش (مترجم) جان دبلیو کرسول
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - 14 خرداد 1401
زهره سرمد، عباس بازرگان، الهه حجازی زهره سرمد
ناشر: آگه - 19 مرداد 1401
فردریک نیکلز کرلینجر، الازارجی. پدهازور فردریک نیکلز کرلینجر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 11 آذر 1398
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - بهمن 1397
سوزان مردیت، فرانسس موزلی، مصطفی کریمی (مترجم) سوزان مردیت
ناشر: خجسته - 8 دی 1390
لوئیس کوهن، مایکل هالیدی، علی دلاور (مترجم) لوئیس کوهن
ناشر: رشد - فروردین 1395
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - تیر 1394
محسن کوشان محسن کوشان
ناشر: اندیشه رفیع - 1399
علی دلاور، شیرین کوشکی علی دلاور
ناشر: ویرایش - 16 مهر 1401