خریداران به همراه کتاب زیر ...
علی اصغر فقیهی علی اصغر فقیهی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر 1393
580000 ریال 522000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: سمت - مهر 1402
سیدابوالقاسم فروزانی سیدابوالقاسم فروزانی
ناشر: سمت - آبان 1402
حسین مفتخری، حسین زمانی حسین مفتخری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر 1392
عبدالحسین نوایی، عباسقلی غفاری فرد عبدالحسین نوایی
ناشر: سمت - آبان 1402
عبدالحسین زرین کوب عبدالحسین زرین کوب
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اسفند 1401
چیس رابینسن، محسن الویری (مترجم) چیس رابینسن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اسفند 1398
حسین مفتخری حسین مفتخری
ناشر: سمت - مهر 1402
آرتورامانوئل کریستن سن آرتورامانوئل کریستن سن
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - اسفند 1400